Πίνακας Κόστους Χρεώσεων Διεθνή IP Παρόχων (ISP)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πίνακας Κόστους Χρεώσεων Διεθνή IP Παρόχων (ISP)

Brinno Technology Ltd
Administrator
Χρεώσεις από διεθνείς IP Παρόχους (ISP)

Σας παραθέτουμε τον συγκριτικό πίνακα κόστους χρέωσης κλήσεων απο του διεθνείς IP Παρόχους (ISP)

http://backsla.sh/betamax
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com