Προγραμματισμός MSN γραμμών στο NET-MODE ISDN

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός MSN γραμμών στο NET-MODE ISDN

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .
Προγραμματισμός Net - Mode ISDN

Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς ενεργοποίησης γραμμών MSN ISDN κατευθείαν από το Net-Mode OTE.
Ανάλογα με τον τύπο του Net-Mode της ISDN OTE οι κωδικοί για τον προγραμματισμο της Ab1 & Ab2 αναλογικών θυρών είναι οι παρακάτω:

--------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε: **91*2310.....#   ad1
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab2 και πρηκτρολογούμε:**91*2310.....#   ad2
   
--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε: **91*#


---------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
**#73##111 2310......#
**#73##112 2310......#


   
--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε:
**#73##111# ad1μόνο
**#73##112#
**#73##121#
**#73##131#
----------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b (Μέχρι 3 MSN)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

#97*01*2310......#
#97*02*2310......#
#97*03*2310......#

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
*97*01*#
*97*02*#
*97*03*#
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com