Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Siemens Hipath

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγίες - Βοηθήματα Προγραμματισμού Siemens Hipath

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .

Download Siemens Hipath Manager

   -  Hipath Manager E _ver10
   

Download Siemens TSP Driver for Hipath

 - Driver Lan Tapi 120 TSP_v2 Siemens 

Download Siemens Xphone CTI Software

 - Software CTI XPHONE Siemens 

Download Siemens Labels Telephone Optipoint

 - Labels Optipoint 500 Siemens 
Brinno Technology Ltd ® Athens tel: 210.3001717 Thes/niki tel: 2310.668787 Crete Tel: 28210.200142 Email: sales@brinno.gr Web: www.tilephonika-kentra.com